Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Školski kalendar za 2013/2014. godinu

PRAVILNIK O ŠKOLSKOM KALENDARU ZA SREDNjE ŠKOLE SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA ŠKOLSKU 2013/2014. GODINU


Član 1.


Ovim pravilnikom utvrđuje se vreme ostvarivanja obrazovno - vaspitnog rada (teorijska nastava, praktična nastava i vežbe) u toku školske 2013/2014. godine i vreme i trajanje školskog raspusta učenika u srednjim školama sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.
Ostali obavezni i fakultativni oblici obrazovno - vaspitnog rada predviđeni nastavnim planom i programom za srednje škole planiraju se godišnjim planom rada.


Član 2.
Nastava i drugi oblici obrazovno-vaspitnog rada u srednjoj školi se ostvaruju u toku dva polugodišta.
Prvo polugodište počinje u ponedeljak, 2. septembra 2013. godine, a završava se u ponedeljak, 23. decembra 2013. godine. U prvom polugodištu ima 80 nastavnih dana.
Drugo polugodište počinje u sredu, 15. januara 2014. godine i završava se:
- u petak, 23. maja 2014. godine i ima 85 nastavnih dana za učenike četvrtog razreda gimnazije
- u petak, 30. maja 2014. godine, i ima 90 nastavnih dana za učenike četvtrog razreda četvorogodišnjih i trećeg razreda trogodišnjih srednjih stručnih škola
- u petak 20. juna 2014. godine i ima 105 nastavnih dana, za učenike prvog, drugog i trećeg razreda gimnazije i četvorogodišnjih srednjih stručnih škola i učenike prvog i drugog razreda trogodišnjih srednjih stručnih škola


Član 3.
Obrazovno - vaspitni rad iz člana 1. stav 1. ovog pravilnika ostvaruju se:
- u gimnaziji:
- u prvom, drugom i trećem razredu u 37 petodnevnih nastavnih sedmica, odnosno 185 nastavnih dana
- u četvrtom razredu u 33 petodnevne nastavne sedmica, odnosno 165 nastavnih dana
- u srednjoj stručnoj školi:
- u prvom i drugom razredu trogodišnjeg i u prvom, drugom i trećem razredu četvorogodišnjeg obrazovanja u 37 petodnevnih nastavnih sedmica, odnosno 185 nastavnih dana
- u trećem razredu trogodišnjeg i četvrtom razredu četvorogodišnjeg obrazovanja u 34 petodnevne nastavne sedmice, odnosno 170 nastavnih dana.
Tabelarni pregled školskog kalendara za srednje škole sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za školsku 2013/2014. godinu, koji se nalazi u prilogu ovog pravilnika kao njegov sastavni deo, iskazan je u polugodištima i kvartalno.
Prvi kvartal ima 40, drugi 40 i treći 50 nastavnih dana.
Četvrti kvartal ima 55 nastavnih dana za učenike prvog, drugog i trećeg razreda gimnazije i četvorogodišnjih srednjih stručnih škola i učenike prvog i drugog razreda trogodišnjih srednjih stručnih škola, 40 nastavnih dana za učenike trećeg razreda trogodišnjih stručnih škola i četvrtog razreda četvorogodišnjih stručnih škola i 35 nastavnih dana za učenike četvrtog razreda gimnazije.


Član 4.
Nastavni plan i program za umetničke škole u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu ostvaruje se prema godišnjem planu rada škole u petodnevnim ili šestodnevnim nastavnim sedmicama, u skladu sa zakonom.


Član 5.
U toku nastavnog perioda škola može utvrditi u svom godišnjem planu rada najviše četiri nastavne subote i to u slučaju ako:
- u nastavni dan obeležava dan škole, ili
- u nastavni dan, istovremeno, za veći deo učenika škole, realizuje ekskurzije,
- u nastavni dan sa većinom učenika učestvuje na nekoj sportskoj ili društvenoj manifestaciji, ili je domaćin takmičenja, društvene ili sportske manifestacije, ili - je zbog odsustva većeg broja učenika ili zaposlenih, koji obeležavaju verski praznik, ili praznik nacionalne manjine utvrđen od strane nacionalnog saveta određene nacionalne manjine u Republici Srbiji, u dan tog praznika otežano izvođenje nastave.
Nastavna subota u kojoj se nadoknađuje propušten rad u smislu stava 1. Ovog člana, nalazi se u istom kvartalu u kome je i dan koji je određen kao nenastavni.
U svim drugim slučajevima odstupanja od školskog kalendara, škola je dužna da postupa u skladu sa članom 88 i 90. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.


Član 6.
U toku školske godine učenici imaju zimski, prolećni i letnji raspust.
Zimski raspust počinje u utorak, 23. decembra 2013. godine, a završava se u ponedeljak 14. januara 2014. godine.
Prolećni raspust počinje u četvrtak, 17. aprila 2014. godine, a završava se u sredu, 23. aprila 2014. godine.
Za učenike četvrtog razreda gimnazije letnji raspust počinje u subotu, 24. Maja 2014. godine. Za učenike četvrtog razreda četvorogodišnjih i trećeg razreda trogodišnjih srednjih stručnih škola letnji raspust počinje u subotu, 31. maja 2014.
Za učenike prvog, drugog i trećeg razreda gimnazije i četvorogodišnjih srednjih stručnih škola i učenike prvog i drugog razreda trogodišnjih srednjih stručnih škola letnji raspust počinje u subotu, 21. juna 2014. godine, a završava se u nedelju, 31. avgusta 2014. godine.


Član 7.
Vreme saopštavanja uspeha učenika i podele đačkih knjižica, svedočanstava i diploma po završetku prvog, odnosno drugog polugodišta, škola utvrđuje godišnjim planom rada.


Član 8.
U školi se praznuju državni i verski praznici u skladu sa zakonom.
U školi se obeležava:
- Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu, koji pada u ponedeljak, 21. oktobra 2013. godine i nastavni je dan
- Dan prosvetnih radnika, koji pada u petak, 8. novembra 2013. godine i nastavni je dan
- Dan primirja u Prvom svetskom ratu, koji pada u ponedeljak, 11. novembra 2013. godine neradni je i nenastavni dan
- Sveti Sava – Dan duhovnosti, koji pada u ponedeljak, 27. januara 2014. godine i radni je, a nenastavni dan
- Sretenje - Dan državnosti, koji pada u subotu i nedelju, 15. i 16. Februara 2014, obeležava se i u ponedeljak, 17. februara kao neradni i nenastavni dan
- Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu, koji pada u utorak 22. aprila 2014. godine kao radni i nastavni dan
- Praznik rada, koji pada u četvrtak i petak, 1. i 2. maja 2014. godine kao neradni i nenastavni dan
- Dan pobede, koji pada u petak, 9. maja 2014. godine nastavni je dan i
- Vidovdan-spomen naKosovsku bitku, koji pada u subotu, 28. juna 2014. godine i radni je dan.


Član 9.
Učenici i zaposleni u školi imaju pravo da ne pohađaju nastavu, odnosno da ne rade, u dane verskih praznika:
- pravoslavci - na prvi dan krsne slave
- pripadnici verskih zajednica koje obeležavaju verske praznike po Gregorijanskom odnosno Julijanskom kalendaru – na prvi dan Božića i u dane uskršnjih praznika počev od Velikog petka zaključno sa drugim danom praznika
- pripadnici Islamske zajednice - 15. oktobra 2013. godine, na prvi dan Kurbanskog Bajrama i 28. jula 2014. godine, na prvi dan Ramazanskog Bajrama
- pripadnici Jevrejske zajednice – 14. septembra 2013. godine, na prvi dan Jom Kipura i 15. aprila 2014. godine na Pashu ili Pesah


Član 10.
Odlukama nacionalnih saveta nacionalnih manjina utvrđeni su sledeći nacionalni praznici nacionalnih manjina:
- za mađarsku nacionalnu zajednicu:
*15. mart - Dan revolucije i oslobodilačke borbe 1848/49
* 20. avgust - DanSvetogStevana i
* 23. oktobar - Dan početka revolucije i oslobodilačke borbe 1956. godine
- za bošnjačku nacionalnu zajednicu:
* 11. maj - Dan Bošnjačke nacionalne zastave
* prvi dan Ramazanskog bajrama
* prvi danKurbanskog bajrama i
* 20. novembar - Dan ZAVNOS-a.
- za bunjevačku nacionalnu zajednicu:
* 2. februar - Dan velikog prela
* 23. februar - Dan izbora prvog Nacionalnog saveta
* 15. avgust - DanDužijance i
* 25. novembar - Dan kada je 1918. godine u Novom Sadu održana Velika
Narodna skupština Srba, Bunjevaca i ostalihSlovena
- za hrvatsku nacionalnu zajednicu:
* 19. mart - blagdanSvetog Josipa
* 15. avgust - datum rođenja subotičkog biskupa Ivana Antunovića
* 16. oktobar - datum rođenja bana Josipa Jelačića i
* 15. decembar - datum osnivanja Hrvatskog nacionalnog vijeća
- za rumunsku nacionalnu zajednicu:
* 15. januar - datum rođenja nacionalnog pesnika Mihai Emineskua
* 4. septembar - praznikVelike gospojine
* 1. decembar - Nacionalni praznik Rumunije i
* 7. decembar - Dan nacionalnog saveta.
- za rusinsku nacionalnu zajednicu:
* 17. januar - Dan Rusina
- za ukrajinsku nacionalnu zajednicu:
* 17. maj - Dan ukrajinske zajednice u Srbiji i
* 14. oktobar - Dan ukrajinskih heroja
- za makedonsku nacionalnu zajednicu:
* 2. avgust - Ilinden – Dan ustanka naroda Makedonije protiv Turaka
* 8. septembar - Dan državnosti Republike Makedonije
* 11. oktobar - Dan borca i
* 16. decembar – Dan Nacionalnog saveta
- za nemačku nacionalnu zajednicu:
* 15. decembar - Dan osnivanja nacionalnog saveta.
- za romsku nacionalnu zajednicu:
* 14. januar-Vasilica5
* 3. petak u martu - Bibija
* 8. april - Međunarodni dan Roma i
* 6. maj-Đurđevdan
- za bugarsku nacionalnu zajednicu:
*3. mart –Dan oslobođenja od turskog ropstva
*24. maj – DanKirila i Metodija i
*1. novembar – Dan narodnih buditelja
- za češku nacionalnu zajednicu:
*4. februar – Dan češke književnosti
*28. mart – Dan obrazovanja
*16. maj – Dan nacionalnog saveta
*28. septembar – Dan Čeha (Sv. Vaclav) i
*4. oktobar – Dan češkog jezika
-za slovačku nacionalnu zajednicu
*prvi vikend u avgustu – Dani slovačkih narodnih svečanosti

Član 11.
Na kraju prvog kvartala u prvom polugodištu i trećeg kvartala u drugom polugodištu, škola je u obavezi da u roku od osam dana od dana završetka kvartala, pismeno obavesti roditelje ili staratelje učenika o postignutom uspehu u učenju i vladanju (ocene, broj izostanaka sa nastave i izrečene vaspitno-disciplinske mere).
Obaveštenje se dostavlja lično, na roditeljskom sastanku, ili preporučenom pošiljkom.


Član 12.
Za vreme zimskog raspusta, škola može da planira realizovanje dodatnog rada sa učenicima, a u obavezi je da planira realizovanje dopunskog rada sa učenicima, koji zaostaju u savladavanju nastavnog gradiva.
O broju časova, obuhvatu učenika i rasporedu izvođenja dodatnog i dopunskog rada sa učenicima iz stava 1. ovog člana, na predlog nastavničkog veća odlučuje direktor.


Član 13.
Godišnjim planom rada Škola treba da predvidi dan za organizovanu posetu međunarodnom sajmu obrazovanja ''Putokazi'' u Novom Sadu, za učenike četvrtog razreda i ujedno, ako se ova aktivnost realizuje u nastavni dan, utvrdi način nadoknađivanja propuštenog obrazovno-vaspitnog rada do kraja polugodišta u kojem je poseta organizovana.
Putovanje učenika, koji nisu iz Novog Sada, na navedenu manifestaciju iz stava 1. ovog člana, škola organizuje u skladu sa odredbama koji se odnose na bezbednost učenika u putovanju u Pravilniku o nastavnom planu i programu za gimnaziju („Sl. glasnik SRS – Prosvetni glasnik“ br. 5/90 i „Sl. glasnik RS –
Prosvetni glasnik“ br. 3/91, 3/92, 17/93, 2/94, 2/95, 8/95, 23/97, 2/2002, 5/2003, 10/2003,
11/2004, 18/2004, 24/2004, 3/2005, 11/2005, 2/2006, 6/2006, 12/2006, 17/2006, 1/2008,
8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010 i 7/2011) i Pravilniku o planu i programu6
obrazovanja i vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim i umetničkim školama
(''Službeni glasnik SRS-Prosvetni glasnik'', br. 6/90 i „Sl. glasnik RS – Prosvetni
glasnik“ br. 4/91, 77/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003,
24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009,
5/2010 i 8/2010 – ispr.)


Član 14.
Godišnjim planom rada Škola je obavezna da planira dva radna dana na nivou školske godine (subota – 07. ili 14. septembar 2013. godine u prvom polugodištu i subota – 24. ili 31. maj 2014. godine u drugom polugodištu) za organizovanje i realizaciju aktivnosti iz oblasti izbornih predmeta (građansko vaspitanje, verska nastava i dr.), vannastavnih aktivnosti, sportskih aktivnosti, oblasti ekologije i zaštiteživotne sredine, kulturno-umetničke aktivnosti, kao na primer:
- odlazak u verske objekte – crkve, manastiri i hramovi,
- odlazak u muzeje i galerije, spomen zbirke,
- obilazak etno kuća, istorijskih nalazišta,
- odlazak u nacionalni park, prirodne rezervate,
- organizovanje akcija ozelenjavanja i uređenja škole i okoline,
- aktivnosti u lokalnojzajednici,
- sportski susreti,
- susreti škola,
- organizovan odlazak na edukativne i kreativne radionice,
- organizovanje mini istraživačkih projekata,
- zabavna međuodeljenjska druženja (kviz takmičenje, proslava rođendana, igranke) i slično.


Član 15.
U subotu, 01. februara 2014. godine i sredu, 12. marta 2014. godine nastava se izvodi prema rasporedu časova za ponedeljak.


Član 16.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu AP Vojvodine", a shodno članu 53. stav 2. Zakona o državnoj upravi (''Službeni glasnik RS'', broj: 79/05 i 101/07), biće objavljen i u ''Službenom glasniku RS''.
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice
Broj: 128-61-12/2013-01


U Novom Sadu, 29. maj 2013. godine


POKRAJINSKI SEKRETAR
Mgr Deli Andor

Skolski kalendar 2013-14 - tabela

Kontakt

Tehnička škola 

Svetosavska 55

23300 Kikinda

Tel.: +381-230-22275; +381-230-401650

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Tekući račun: 840-774660-74

Statistika

000477095
Danas
Juče
Ove nedelje
Ovaj mesec
Prošli mesec
269
1069
4628
27496
28299

Donatorski tekući račun

840-2180760-13